BİR SPOR KULÜBÜNÜN BAŞARISI - 3
Reklam
Abdullah Gümüşbaş

Abdullah Gümüşbaş

BİR SPOR KULÜBÜNÜN BAŞARISI - 3

26 Mart 2016 - 03:04

4-SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından tüm Komitelerinde görev yapanlar ve Genel Sekreter sorumludur.

5-UYGULAMA

Komiteler ile ilgili çalışma alanları ve çalışma prensipleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

6-İCRA KURULUNA GETİRİLMESİ GEREKEN KONULAR

a)Mali konular

b)İdari Konular ve İnsan Kaynakları Konuları

c)Sözleşmeler

d)Hukuki konular
 

a)MALİ KONULAR :

Bütçe Talepleri;

Komitelerin mevcut bütçe kalemleri için “Ek bütçe”talepleri ve Bütçede mali kaynağı olduğu halde,ilave bir konu için “Ek Bütçe Kalemi” talepleri İcra Kurulu Onay’ına sunulur.Ayrıca,Mali sistem dışında kalan özel talepler İcra Kurulu Onay’ına sunulur.

b)İDARİ KONULAR VE İNSAN KAYNAKLARI KONULARI :

İşe Alma ve Kabul;

Eleman talepleri Şube Sorumlusu tarafından yapılır ve Genel Sekreter ve İcra Kurulu Tarafından Onayı alınır.Sistemin dışında kalan özel talepler İcra Kurulu onayına sunulur.

İşten çıkarma;

İşten çıkarma ile ilgili hususlar 1475 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülür. Yönetim Kurulu ve ya İcra Kurulu’nun İş Kanununun 13 ve 17 maddelerinin kapsamına giren konularda işten çıkarma kararı verilen elemanın kulüp ile ilişkisi kesilir ve sözleşmesi tazminatsız sona erdirilir.Yönetim Kurulu veya İcra Kurulu’nun kararı veya diğer yasal nedenlerle işten çıkarma uygulamasının gerçekleştirilebilmesi için sicil dosyasında daha önce uyarı veya kınama gibi disiplin cezalarının belgelenmesi gereklidir.
 

c)SÖZLEŞMELER :

Satın alma Sözleşmeleri;

Satın alma İşlemleri,Satın alma prosedürüne göre uygun olarak yürütülür.Satın alma işlemi prosedüründe piyasalardan yapılacak malzeme ve hizmet satın alma faaliyetleri ile ihale etme yöntemleri açık bir şekilde belirtilmiştir.

Bütçe Kapsamında yapılacak olan;

1.000.000.-TL’ye kadar satın alma işlemlerinde,Komiteler yetkilidir.Fatura,Komite Başkanı ve Genel Sekreter tarafından onaylanır.

5.000.000.TL – 10.000.000.TL arasındaki satın alma işlemlerinde,Komiteler tarafından 3 adet teklif alınır ve uygun teklif İcra Kurulu’nda seçilir.Satın alma,Komite tarafından gerçekleştirildikten sonra fatura Komite Başkanı ve Genel Sekreter tarafından onaylanır.

10.000.000.-TL’yi aşan satın alma işlemlerinde,Yönetim Kurulu kararı aranır ve sözleşme yapılmaksızın ödeme yapılmaz.

20.000.000.-TL’yi aşan satın alma işlemlerinde,ihale yapılır.

Bütçe dışında gerçekleştirilecek olan tüm satın alma ve harcama gerektiren işlemlerde öncelikle İcra Kurulundan onayın alınması zorunludur.

Diğer her türlü sözleşme;

*Komiteler tarafından yapılmak istenen diğer her türlü sözleşmenin taslağı,Şube sorumlusunca incelendikten ve onaylandıktan sonra Hukuk işleri ile ilgili yöneticiye iletilir.

*Hukuk işleri ile ilgili Yönetici tarafından incelenir,görüşler taslak üzerine not edilir ve İcra Kuruluna getirilir.

*İcra Kurulu’nun incelemeleri ve görüşleri doğrultusunda Hukuk işleri ile ilgili Yönetici tarafından yeniden düzenlenmiş olan sözleşme taslağı,en yakın İcra Kurulu gündeminde görüşülmek ve imzalanmak üzere Hukuk işlerinden sorumlu Yönetici tarafından muhafaza edilir.

d)HUKUKİ KONULARI :

Komitelerin sorumluluk alanları ile ilgili olarak oluşan her türlü hukuki problem,Şube sorumlusu tarafından Hukuk işleri ile ilgili Yönetici tarafından İcra Kurulu’na getirilir.İcra Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda hareket edilir.
 

KOMİTELERİN BÜTÇE UYGULAMALARI :

Komiteler,her yıl sene başında kendi bütçelerini oluşturur ve Yönetim Kurulu onayına sunulmak üzere icra Kurulu’na götürür.Yıl içindeki tüm harcamalar,Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Komite bütçesi çerçevesinde gerçekleştirilir.

*Genel Sekreter,yapılan harcamaların komite bütçesine uygunluğunu kontrol eder;bu kontrol aynı zamanda Yönetim Kurulunun Muhasip üyesi tarafından da yapılır.Bütçede olmayan ya da bütçedeki harcama kaleminden daha yüksek tutardaki tüm harcamalar,İcra Kurulu onayına bağlıdır.

*Bütçenin tümünü veya bir kalemini yükseltmek isteyen Şube sorumlusu,talebini İcra Kurulu’na getirir.İcra Kurulu gerek duyarsa konuyu Yönetim Kurulu’na getirerek onay alır.

*Bütçe Kalemi artış taleplerinde yapılacak artış için diğer kalemlerdeki miktarlardan yararlanacaksa,bu karar satın alma işlemi prosedür’ünde açıklandığı gibi sipariş aşamasında da verilebilir.

*İcra Kurulu’nun onayı bulunan harcamalara ait faturalar;Şube sorumlusu,Komite Başkanı ve Genel Sekreter tarafından onaylanmak sureti ile ödeme planına alınır.

*Harcamaların onaylanmış bütçeye uygun olmadığının tespitinde,durum Genel Sekreter tarafından İcra Kurulu’na getirilir.

 

Yazının 1. bölümünü okumak için tıklayınız...

 

Yazının 2. bölümünü okumak için tıklayınız...

Son Yazılar