GELECEĞE YÜRÜ BE İSTANBUL
Reklam
Abdullah Gümüşbaş

Abdullah Gümüşbaş

GELECEĞE YÜRÜ BE İSTANBUL

16 Kasım 2019 - 00:19

Kitle sporuna ilişkin görüşlerimi aşağıda görüşlerinize sunarım.

Belediyelerin spor hizmetlerine ilişkin görevleri gerek belediye kanununda gerekse başka kanunlarda belirtilmiştir. Örneğin; 1580 sayılı Belediye Kanunu'un 33. maddesinde "Halk için kütüphane ve okuma salonları açmak, belediye bahçeleri, fidanlıkları, çocuk bahçeleri, oyun ve “Spor Yerleri Yapmak”, belediye koruları yetiştirmek, bunları korumak ve işletmek"

1-Semt sahaları ve spor salonları kulüplerden çok, yaşam boyu spor amacıyla kullanılmalıdır.
2-Kitle sporuna yönelik alanların yapımı tamamen yerel yönetimlere devredilmelidir.
3-Geniş kitlelerin spor yapabileceği alanların yapılması şartı ile, hazine arazilerinden uygun olan yerlerin ilgili belediyelere tahsisi için yasal düzenleme yapılmalıdır. 4-Belediyeler, spor kulüplerine branş çeşitliliği şartı ile düzenli olarak spor malzemesi yardımı yapmalıdır.
5-Bölgenizde bulunan ilköğretim ve ortaöğretim okullarında n spor malzemesi sıkıntısı çekenlere belediye destek olmalıdır.

6-Belediyeye ait tüm spor faaliyetlerinin sevk ve idaresi seçilmişlerin yönetiminden çıkartılıp, bu konuda mesleki eğitim almış uzmanların idaresine bırakılmalıdır.
7-Belediyeler çoğunlukla , spor yatırımlarını bir sonraki seçime altyapı olması amacıyla gerçekleştirmektedirler. 8-Spor her insan için bir haktır. Gruplar arası
9-Spor doğru ve düzenli olarak yapılırsa insanları iş verimi artar.
10-Geniş kitlelerin spor yapabileceği , ancak yerleşim yerlerine uzak spor alanlarına sabah ve akşam saatlerinde belediye tarafında n ücretsiz toplu taşıma yapılmalıdır.
11-Halka açık spor alanlarında sağlıklı yaşam amacıyla spor yapanlara, bilinçli olarak spor yapmaları için danışmanlık bazında antrenörlük ve sağlık bilgisi hizmetleri, belediye tarafından ücretsiz olarak sunulmalıdır.
12-Belediyeye ait her türlü spor alanlarında belediye tarafından sürekli bir sağlık ekibi ve ilk yardım teçhizatı bulundurulmalıdır.
13- Her semte en az bir saha, her ilçeye en az bir spor salonu kurulup, halkın hizmetine açılmalıdır.


Sporun kişisel bir hak olup aynı zamanda sosyal, zihinsel,duygusal ve fiziksel gelişim sağladığı,Semt sahalarının, daha çok yaşam boyu spor amacıyla kullanılması gerektiği, Spor alan ve tesislerinin yapımında yerel yönetimlerin etkinliğini artırmaya yönelik yasal düzenlemelerin gerektiği, Spor tesislerinin amaca uygun olarak kullanılmasının belediye tarafından sürekli denetlenmesi gerekliliği, Belediyelerin, ilçeleri bazında kurması gereken spor tesislerinin asgari sayı ve kapasitesine ilişkin görüşlerim arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptayamadım. Anlaşılacağı üzere İstanbul'un tüm metropol ve ilçeleri hakkında görüşlerim aynı yöndedir, ilçelerin nüfus yoğunluğu farkı, sosyo-kültürel farklılıkları ve belediyelerin bütçe farklılıkları bu konulardaki düşüncelerinde değişikliğe neden olmamıştır.


SONUÇ:
Metropol ve İlçe Belediyelerinin spor yönetiminin seçilmişler yerine, bu konuda spor yönetimi eğitimi almış, uzman kişilerin idaresine bırakılması gerektiği görüşündeyim.


Sporun, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim sağladığına ilişkin görüş ile semt sahalarının daha çok yaşam boyu spor amacıyla kullanılması, spor alanlarına ücretsiz toplu taşıma yapılması, belediyeye ait spor tesislerinde antrenör ve sağlık ekibi bulundurulması, belediyeye ait spor tesislerinin mutlaka belediye tarafından işletilmesi, spor alan ve tesislerinin yapımında belediyelerin etkinliğini artırmaya yönelik olarak, yasal düzenlemelerin gerekliliği, spor tesislerinin sürekli olarak denetlenmesinin gerekliliği ve belediyelerin kurması gereken asgari spor tesisi sayı ve kapasitesine ilişkin görüşlerim.Bu konuda parelel ve olumlu yöndedir. Halka açık spor alanlarında spor yapanlara danışmanlık bazında antrenörlük ve sağlık bilgisi hizmeti sunulması,Spor tesislerinin daha fazla olması durumunda dolayısıyla burada spor yapanlarında sayının fazla olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Bir bölgede spor tesisi ve spor yapan insanlar arttıkça ihtiyaç ve beklentilerin de da zaman içerisinde artacağı düşünülebilir. Metropol sınırları içinde düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmış insanların istek ve beklentilerinin bu yönde daha fazla olduğu düşüncesinden hareketle ve Kuşkusuz halkın beklentilerini dikkate almak bütün Belediye Meclisi Üyelerinin için geçerli olmalıdır. Belediye Meclisi Üyeleri'nin bölgelerindeki kulüp ve okullara belediyelerin spor malzemesi yardımı yapması gerektiği görüşündeyim.Çocuklarda sağlıklı bir fiziksel gelişim ile spor kültürü oluşmasında erken yaşta spora başlamanın önemli olduğu gerçeğine paralel olması sevindiricidir. Sporun kitlelere yaygınlaştırılması ve sporun toplumsal bir kurum olma özelliğinin herkes tarafından anlaşılıp benimsenmesi için, yerel yönetimlerin bu konudaki ağırlığı ve etkinliği artırılmalıdır. Belediyelerin karar mekanizması olan belediye meclisleri, sporun kitlelere yaygınlaştırılması konusunda, yerel yönetimlerin öneminin ve etkinliğinin farkındadırlar. Ancak çok çeşitli işlevler yüklenmiş olan belediyelerin, spor ve spor yönetimi konusunda oluşmuş bir geleneği ya da mevzuatı yoktur. Belediyelerin spor işlerinin sevk ve idaresi genellikle "Eğitim-Kültür Müdürlükleri" aracılığı ile yürütülmektedir*. Belediyelerin spor hizmetlerinin ve bu çerçevede kitle sporunun geliştirilmesinde 5etkin bir yer alabilmesi için, öncelikle belediyelerde, mesleki eğitim almış spor yöneticileri istihdam edilmeli ve bu yöneticilerin amaca yönelik olarak görev yapabilmesi için belediye bünyesinde spor biriminin kurulması ve kurumlaşması gerekmektedir: Belediye Meclisi Üyelerinin,Sporun kitlelere yaygınlaştırılması konusunda, belediyelerin yapması gereken işler ve görevlere ilişkin, olumlu tutum ve görüşlere sahip olmalarına rağmen, bunların pratiğe geçmesindeki zorluklar ve gecikmeden dolayı halkın spor hizmetlerinden uzak kalmaması için, hem bölgesel bazda oluşturulacak sporla ilgili sivil toplum örgütlerinin, hem de belediyelerle işbirliği içinde çalışabilecek "mahalle danışma grupları, mahalle komisyonları" "semt kurulları" gibi isimlerle son yıllarda seçim bildirgelerinde sıkça dile getirilen grupların, spor ekseni etrafında ivedilikle oluşturularak, belediyeler üzerinde toplumsal baskı grubu işlevi görmesi, sporun kitlelere yaygın- *İstanbul ili metropol ve ilçe belediyelerinin spor faaliyetlerinin, "Eğitim-Kültür Müdürlükleri aracılığı ile yürütüldüğü sonucunu, araştırmalarım sırasında gözlemledim.


Metropol ve İlçe belediyelerin üstlendiği veya üstlenebileceği görevleri hayata geçirmek ve gündemde tutmak açısından yararlı olacaktır. Belediye Meclisi Üyeleri, spor ve kitle sporu konusunda duyarlı ve büyük oranda iyi niyetli olmalarına rağmen, bu konuda neler yapılabileceği konusunda bilgi ve öneri eksikliğine sahiptirler.
Üniversitelerin spor bölümlerinin ve yüksek okullarının akademik kadrolarının bu konuda yapacakları öneri ve bilgi aktarımları gerçekleştirilmeli, belediye meclis üyelerinin de bu bilgileri meclis toplantılarında tartışıp karara bağlamaların da yararlı olacaktır. Belediyelerin spor alan ve tesisi yapımı konusundaki yasalarda yer alan; bir yasayla görev verip öbür yasayla görevini yapmasını sınırlayan çelişkiler ortadan kaldırılmalıdır T.B.M.M. gündeminde görüşülmeyi bekleyen "Yerel Yönetimler Yasalarında bu konu mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır. Mahalli İdarelerle İlgili Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında bu konuya şu şekilde değinilmiştir: "Madde 1580 sayılı Kanunun 15 inci maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir. 87- Sporun kitlelere yayılmasını sağlamak, gençlik ve spor tesisleri yapmak, işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek, spor tesislerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine ulusal ve uluslararası müsabakalara tahsis etmek, amatör sporu teşvik etmek, amatör spor kulüplerine spor malzemesi yardımında bulunmak (Bu görev, Büyük şehir Belediyeleri tarafından da yerine getirilebilir.)


Ayrıca sporun kitlelere yaygınlaştırılmasın da yerel yönetimlerin katkısı, sadece Büyük şehir belediyesi düzeyinde öngörülmüştür. Oysa ilçe belediyelerinin de bu konuda aktif rol almalarının gerektiği bu araştırmanın sonucunda belediye meclisi üyelerinin görüşleri olarak ortaya çıkmıştır.

 

Saygılarımla,
Abdullah GÜMÜŞBAŞ

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Tayyar Sümen
    1 yıl önce
    Abdullah hocam, güzel bir konuya değinmişsiniz. Elinize, dilinize sağlık. İlgililer okur da bir şeyler yaparlar.

Son Yazılar